Bezpieczeństwo

Jak zachować bezpieczeństwo

Regulamin strzelnicy

warningUwaga!

Uważnie zapoznaj się z regulaminem naszej strzelnicy.

W naszej strzelnicy przykładamy wyjątkową wagę do bezpieczeństwa. Dlatego wymagamy, aby osoby, które z niej korzystają, stosowały się do poniższych zasad.

 1. Bronią należy posługiwać się z najwyższą ostrożnością.
 2. Po wzięciu broni do ręki należy sprawdzić, czy jest rozładowana.
 3. Zabrania się kierowania wylotu lufy w kierunku ludzi.
 4. Trening bezstrzałowy („na sucho”) z zasady jest dozwolony tylko na stanowisku strzeleckim lub za zgodą prowadzącego strzelanie, w innym miejscu przez niego wyznaczonym.
 5. Broni nie można pozostawiać bez dozoru.
 6. Zabrania się odkładania załadowanej broni w czasie przerw w strzelaniu.
 7. Broń można ładować wyłącznie na stanowisku strzeleckim z lufą skierowaną w kulochwyt i dopiero po komendzie prowadzącego strzelanie.
 8. Podczas ładowania broni nie można korzystać z pomocy innych osób.
 9. Po komendzie lub sygnale „STOP” wszyscy strzelający muszą natychmiast przerwać strzelanie.
 10. Po komendzie „ROZŁADUJ” bron należy rozładować i zabezpieczyć, wkładając do komory nabojowej (lufy) wskaźnik bezpieczeństwa i w takim stanie umieścić na stanowisku strzeleckim.
 11. Stosowanie wskaźnika bezpieczeństwa, potwierdzającego, że broń jest rozładowana a zamek otwarty, jest obowiązkowe dla wszystkich pistoletów, karabinów i strzelb gładkolufowych.
 12. Prowadzący strzelanie odpowiada za wydawanie komend „ŁADUJ”, „START”, „STOP”, „ROZŁADUJ” i innych niezbędnych poleceń oraz musi być pewien, że komendy jego są wykonywane, a posługiwanie się bronią odbywa się w sposób bezpieczny.
 13. W przypadku niezastosowania się do poleceń prowadzącego strzelanie każda osoba przebywająca na strzelnicy może zostać usunięta ze strzelnicy.
 14. Po zakończeniu strzelania, przed opuszczeniem stanowiska strzeleckiego, broń bezwzględnie należy rozładować i zabezpieczyć widocznym wskaźnikiem bezpieczeństwa oraz przedstawić do kontroli prowadzącemu strzelanie.
 15. Przebywający na strzelnicy musi niezwłocznie powiadomić prowadzącego strzelanie o sytuacji, która może by niebezpieczna lub spowodować wypadek. 
 16. Zaleca się, aby strzelający i inne osoby, przebywające na strzelnicy w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk strzeleckich używały indywidualnych ochraniaczy słuchu.
 17. Zaleca się, aby strzelający, podczas strzelania, używali przeciwodpryskowych okularów strzeleckich lub innych ochraniaczy spełniających taką funkcję.
 18. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.